Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom, których rodzice potrzebują pomocy szkoły w tym zakresie ze względu na czas pracy zawodowej.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Do zadań świetlicy należy: 

 1. organizowanie opieki, pomocy w nauce;
 2. tworzenie warunków do nauki własnej;
 3. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;  
 4. organizowanie gier i zabaw ruchowych;  
 5. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
 6. kształcenie nawyków kultury życia codziennego;  
 7. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;  
 8. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;  
 9. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna codziennie od 6.30 do 16.30. 
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie z klas I-III, których oboje  rodzice lub prawni opiekunowie pracują zawodowo oraz uczniowie klas starszych, którzy oczekują na zajęcia pozalekcyjne bądź odbiór rodziców/opiekunów.
 3. Z opieki w świetlicy mogą również korzystać dzieci nie zapisane do świetlicy, które oczekują na szkolne koła zainteresowań.
 4. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25 osób. 
 5. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są w danym roku szkolnym na podstawie wypełnionej i podpisanej przez rodziców/ opiekunów prawnych  Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 6. Dziecko zapisane do świetlicy może odebrać wyłącznie rodzic/ prawny opiekun oraz inna osoba upoważniona, wymieniona w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 7. W nagłych przypadkach rodzic/opiekun prawny może jednorazowo upoważnić inną osobę niewymienioną w  karcie, poprzez wypełnienie upoważnienia napisanego czytelnie i zgodnie z obowiązującym w świetlicy wzorem (podane imię i nazwisko dziecka oraz osoby odbierającej z jej numerem dowodu osobistego, z wyraźnym podpisem opiekuna oraz datą odbioru dziecka)- załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Dyspozycje telefoniczne rodziców/ prawnych opiekunów dotyczące przekazania dziecka osobie  nieupoważnionej bądź dotyczące samodzielnego powrotu dziecka do domu nie będą uwzględniane.
 9. Osoba niepełnoletnia, może odbierać wychowanka świetlicy wyłącznie na uzasadnione życzenie rodzica/opiekuna po podpisaniu przez niego upoważnienia zawartego w karcie zgłoszenia  dziecka do świetlicy. W tym przypadku rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka po wyjściu ze szkoły.
 10. Uczeń może samodzielnie wrócić ze świetlicy do domu w przypadku, gdy: 
 11. rodzice wyrażą stałą, całoroczną zgodę na samodzielny powrót dziecka o wyznaczonej godzinie, zawartą w  Karcie Zgłoszenia Dziecka do świetlicy;  
 12. nauczyciel świetlicy otrzyma jednorazowe lub okresowe upoważnienie zgodne z obowiązującym w świetlicy wzorem (podane imię i nazwisko dziecka, z wyraźnym podpisem opiekuna, datą i godziną samodzielnego powrotu dziecka do domu) – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 13. Osoba odbierająca dziecko zobowiązania jest do osobistego stawienia się w świetlicy. 
 14. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 
 15. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy po godz. 16.30 rodzic będzie obciążony kosztami godzin ponadwymiarowych nauczyciela świetlicy.

§ 4

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Każdy wychowanek ma obowiązek: 
 2. przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy swoje przybycie do świetlicy; 
 3. nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć, zwłaszcza w terenie; 
 4. każde wyjście z sali lub oddalenie się od grupy obowiązkowo zgłaszać wychowawcy; 
 5. uczestniczyć codziennie w zajęciach swojej grupy;  
 6. zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych;   
 7. dbać o czystość i estetyczny wygląd sal;  
 8. szanować sprzęt, książki i gry, a po skończonej zabawie zostawiać je w należytym porządku; 
 9. wykonywać polecenia wychowawcy; 
 10. na obiad z sali wychodzić w grupie pod opieką wychowawcy;
 11. do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą. 
 12. Każdy wychowanek ma prawo: 
 13. korzystać z gier i zabawek w świetlicy;
 14. korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej  
 15. brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę.  
 16. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy przez dziecko materialnie                     odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
 17. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione lub/i pozostawione w świetlicy rzeczy wartościowe, w tym zabawki  przyniesione przez dzieci.

§ 5

Nagrody i kary

 1. Nagrody 
 2. pochwała wobec całej grupy;
 3. pochwała wpisana do dziennika elektronicznego;
 4. nagroda książkowa lub rzeczowa. 
 5. Kary 
 6. upomnienie przez nauczyciela świetlicy; 
 7. wpis do dziennika elektronicznego;
 8. obniżenie zachowania